h

Openbaar Vervoer in Brabant

5 mei 2008

Bereikbaarheid, een (on)mogelijkheid, mobiliteitsbeleid in Noord-Oost Brabant

De SP in Veghel en de provinciale SP-fractie organiseren op 20 mei, 19.30 uur in theater 'de Blauwe Kei' , Stadhuisplein te Veghel, een symposium onder de titel:“Bereikbaarheid, een (on)mogelijkheid, mobiliteitsbeleid in Noord-Oost Brabant”.
Het afgelopen jaar is de mobiliteit in Brabant regelmatig in de aandacht geweest.
In de regio rondom Veghel is er gesproken over gratis openbaar vervoer, nieuwe vervoersverbindingen (Duits Lijntje) en aanleg en verbreding van nieuwe wegen. De beslissingen over dergelijke ingrepen hebben grote gevolgen voor onze toekomstige omgeving en hoe wij daar nog in kunnen leven. Reden om een discussie op te starten hoe wij moeten zorgen dat NO-Brabant bereikbaar blijft en en de (on)mogelijkheden hiervan te bespreken.

Lees verder
29 april 2008

Komt de bus wel zo?

Vrijdag heeft Wouter van de Staak na de commissie EMG het rapport ‘Komt de bus wel zo?‘ van mede-Statenlid Nico Schouten aangeboden aan Gedeputeerde Annemarie Moons en onze collega-commissieleden.
Nico Schouten, Gedeputeerde Annemarie Moons en Wouter van der Staak

Lees verder
13 maart 2008

SP stelt vragen over het collegebesluit inzake openbaar vervoer Sterckwijck (Boxmeer)

In Boxmeer wordt de komende jaren bedrijventerrein Sterckwijck ontwikkeld. Een deel van het terrein krijgt de bestemming van zorg-/leerpark. Het is de bedoeling dat zich aldaar een ziekenhuis en een ROC vestigen, wat zal leiden tot een grotere vraag naar openbaar vervoer. In de vergadering van 28 januari 2008 heeft het college van Gedeputeerde Staten van Brabant besloten een financieringsvorm toe te passen waarbij ‘ook derden’ medefinancieren, voor een periode van 5 jaar.

Lees verder
21 februari 2008

Brief SP over tekort aan gekwalificeerde buschauffeurs en de rol van de provincie

Net als in de rest van Nederland, kampt ook het stads- en streekvervoer in Brabant met een structureel tekort aan gekwalificeerde buschauffeurs. De verwachting is dat dit tekort de komende jaren – indien acties uitblijven – alleen maar groter zal worden gezien de vergrijzing onder de huidige populatie chauffeurs. Dit tekort heeft negatieve gevolgen voor zowel reizigers als personeel: de stipte uitvoering van de dienstregeling staat onder druk en de werkdruk onder de beschikbare chauffeurs is gestegen. Vervoersbedrijven hebben meerdere malen in het openbaar verklaard de openstaande vacatures slechts mondjesmaat in te kunnen vullen.

Lees verder
10 februari 2008

Kiezersbedrog! Coalitiepartijen tegen gratis OV ondanks eerdere beloften

Op 1 februari jl. waren de Provinciale Staten getuige van een nauwelijks verhulde en onthutsende vorm van kiezersbedrog. Een maand voor de Statenverkiezingen van maart 2007 hadden PS een unanieme motie aangenomen waarin werd besloten tot proefprojecten met gratis openbaar busvervoer. Nog geen jaar later wilden de coalitiepartijen CDA, VVD en PvdA daar niet meer aan. Een voorstel van de SP, GroenLinks en Brabantse Partij om in heel Brabant alsnog ook een pilot gratis OV voor kinderen en ouderen te starten werd door de coalitiepartijen verworpen.

Lees verder
30 januari 2008

Gratis OV helemaal geen slecht idee

In het Brabants Dagblad van 24 januari neemt Ton de Jong wel erg simplistisch stelling tegen gratis openbaar vervoer. Hij gaat voorbij aan allerlei redenen waarom daarvoor al jaren gepleit wordt. Ook meldt hij niet dat er in verscheiden landen al langer gratis OV bestaat.

Lees verder
1 oktober 2007

Na aandringen Roemer toch nachttreinen in Brabant

Na aandringen van SP-Kamerlid Emile Roemer gaan er volgend jaar gaan ook in de nacht personentreinen door enkele Brabantse steden rijden. De stations Breda, Tilburg, Den Bosch en Eindhoven zullen op donderdag- vrijdag- en zaterdagnacht verbonden worden met het bestaande nachtnet in de Randstad. Aanvankelijk wilde verkeersminister Eurlings geen gehoor geven aan deze wens vanuit Noord-Brabant, maar op aandrang van Roemer besloot hij hier toch spoorcapaciteit beschikbaar voor te stellen.

Lees verder
24 september 2007

Vragen SP sociale veiligheid bussen n.a.v. mishandeling chauffeur Veolia

24 september 2007 Afgelopen week hebben de chauffeurs van concessiehouder Veolia, mede na een mishandeling van een collega, bij monde van hun vakbond hun ongenoegen geuit over het feit dat er geen camera’s zijn aangebracht in de nieuwe bussen van Veolia en het feit dat er onvoldoende stewards worden ingezet door dit bedrijf.

Lees verder
5 september 2007

Veolia zwicht voor verzet chauffeurs

De strijdbaarheid onder de Brabantse chauffeurs heeft busbedrijf Veolia, dat het vervoer verzorgt in Midden- en West-Brabant, eieren voor haar geld doen kiezen. Alle voornemens tot bezuiniging op de personeelskosten zijn ingetrokken door de vervoerder. Een prachtige overwinning voor de chauffeurs.

Lees verder
27 augustus 2007

SP wil extra commissievergadering over Veolia

Het conflict bij en de gebrekkige uitvoering van de concessie door Veolia is terecht hoogst actueel in onze provincie. Op 17 augustus jl. zijn de leden van de commissie EMG middels een mail van de commissiesecretaris op de hoogte gebracht van een brief van gedeputeerde Moons (gedateerd 17 augustus 2007) aan Veolia, waarin zij aangeeft dat dit bedrijf vóór 1 september 2007 met een structurele oplossing moet komen voor de ondeugdelijke uitvoering van de concessie. In een tweede bijlage bij dezelfde mail schrijft de gedeputeerde dat zij de commissie, onder andere middels een separate notitie, op de hoogte zal houden van de ontwikkelingen bij Veolia.

Lees verder

Pagina's

U bent hier