h

Natuur & milieu in Brabant

17 juli 2012

SP bezoekt de Biesbosch

Fractievoorzitter Emile Roemer, Tweede Kamerlid Paulus Jansen, gedeputeerde Johan van den Hout, Statenleden Lies van Aelst (Zuid-Holland) en Fráncy van Iersel (Noord-Brabant) bezochten afgelopen maandag de Biesbosch. De Biesbosch is een 10.000 hectare groot nationaal park met gemiddeld 0,5- 1 miljoen bezoekers per jaar. De Biesbosch is een gebied dat al eeuwen door de mens en de natuur wordt gebruikt. De activiteiten van de mensen hebben grotendeels bepaald hoe het gebied er nu uitziet. Het was een rijk gebied; er werd veel door de mens geoogst. Riet, biezen, wilgentenen, vis en vogels waren belangrijke bronnen van inkomsten. De traditionele gebruiken zijn veelal verdwenen. Door natuurontwikkeling zijn weer nieuwe natte gebieden aan de Biesbosch toegevoegd. Ieder plekje heeft weer zijn eigen bijzondere flora en fauna. Daarnaast is het gebied een leefomgeving voor vogels als de buizerds, kiekendieven , lepelaars en de zeearend. Toch staat de Biesbosch onder druk van de bezuinigingen.

Lees verder
1 juni 2012

Brabantse luchtkwaliteit nu en in de toekomst

Om enkele redenen verdient de Brabantse luchtkwaliteit aandacht. Wie op de metingen van de Brabantse stations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit afgaat, constateert dat voor stikstofdioxide in 2015 op sommige drukke stadswegen de (dan verscherpte) Europese norm overschreden zal worden. De “41 dagen-norm” voor fijn stof met een diameter onder de 10 μm (PM10) blijft spannend. Het gaat soms fout. Daarnaast komt vanaf 2015 een nieuwe Europese norm voor PM 2.5. Onduidelijk is nog in hoeverre Brabant daaraan zal voldoen. Er verschijnen steeds meer wetenschappelijke studies, waarin op goede gronden beweerd wordt dat het vooral het ultrafijne stof is (PM0.3), dat ernstige volksgezondheidseffecten kan hebben. Over de concentraties en de samenstelling van dit ultrafijne stof is in Brabant nog nauwelijks iets bekend. Naar aanleiding hiervan heeft Francy van Iersel van de SP fractie de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld: (Voor geïnteresseerden staat onder de vragen een bijlage toegevoegd, waarin een en ander uitvoeriger onderbouwd wordt)

Lees verder
11 mei 2012

SP stelt vragen over gebruik van onkruidbestrijdingsmiddel Roundup

De SP-Statenfractie in Noord-Brabant heeft kennis genomen van het feit dat er Brabant in het rivierwater al te veel glyfosaat wordt aangetroffen en dat in het westen van Brabant uit dat rivierwater drinkwater wordt gewonnen. Bronvermelding: Brabants Dagblad 10 mei 2012. Naar aanleiding van het gebruik van het bestrijdingsmiddel Roundup heeft Francy van Iersel de volgende vragen gesteld:

Lees verder
22 april 2012

Zwijntjes

De everzwijnen uit het Leenderbos blijven de media maar beheersen. Per zwijn hebben ze inmiddels meer regels in de krant gekregen dan het nieuwe natuurbeleid dat we aan het schrijven zijn. Is niet zo raar natuurlijk, beleid is niet zichtbaar en spreekt niet meteen tot de verbeelding; everzwijnen wel.

Lees verder
20 april 2012

SP stemt in met hoorzitting casus Reiling

De SP heeft in de commissie Ecologie en Handhaving ingestemd met een hoorzitting over de casus Reiling BV. De hoorzitting wordt vooraf gegaan aan een thema bijeenkomst op vrijdag
8 juni. De hoorzitting zelf vindt plaats op 15 juni.

Lees verder
13 april 2012

Beantwoording van de vragen door de SP over Chemie-Pack en Moerdijk zet aan tot een vervolg.

De provinciale SP heeft, bij monde van woordvoerder Fráncy van Iersel, naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad Veiligheid naar de brand bij Chemie-Pack en naar aanleiding van het rapport “Evenwichtskunst” van de WRR vragen aan GS gesteld over het industrieterrein Moerdijk, over vergelijkbare terreinen elders in Brabant, en over de omgang daarmee vanuit de provincie. OP 27 maart jl. heeft het College van GS deze vragen beantwoord. Echter is de beantwoording van de vragen soms onvolledig of roepen nieuwe vragen op. De SP is dan ook van plan om op het onderwerp terug te komen.

Lees verder
8 april 2012

SP stelt vragen over het bestrijdingsmiddel Imidacloprid

De SP-Statenfractie in Noord-Brabant heeft kennis genomen dat in Brabant in toenemende mate het middel Imidacloprid (zenuwgif) wordt toegepast bij de boomteelt en aardbeienteelt. (bronnen tijdschrift Science, Volkskrant 19 maar ''landbouwgif' en www.boerenlandvogels.nl) Naar aanleiding hiervan heeft Francy van Iersel de volgende vragen gesteld:

Lees verder
14 maart 2012

Provincie dagvaardt Chemie-Pack

(Persbericht Provincie Noord-Brabant 14 maart 2012) De provincie heeft Chemie-Pack Onroerend Goed BV gedagvaard en daarmee samenhangend conservatoir beslag laten leggen op percelen grond van Chemie-Pack Onroerend Goed BV.

Lees verder
12 maart 2012

Fijn stof – en NO2 – metingen in Brabant

Europa en het NSL
Het Europees Parlement heeft op 21 mei 2008 (en ook al eerder) een Richtlijn aangenomen, die de bevolking van de EU moet beschermen tegen luchtverontreiniging. In 2009 heeft die Richtlijn in Nederland kracht van wet gekregen. De regering is nu bezig om die wet in te voeren, zij het met enig door Europa toegestaan uitstel.
Voor die tijd deed de regering ook al het een en ander, maar toen had het niet de verplichtende en omvattende werking die het na 2008 kreeg.

Lees verder
1 maart 2012

SP stelt vragen over en naar aanleiding van het rapport chemie-pack

Chemiepack (werkbezoek 10 maart)

De Provinciale SP wil een gesprek aangaan met het college naar aanleiding van het rapport van Onderzoeksraad voor veiligheid over de brand bij Chemie-Pack.
Reden is niet dat de provincie iets fout gedaan heeft rond Chemie-Pack. De provincie was immers geen bevoegd gezag, maar dat de brand bij Chemie-Pack algemene problemen blootlegt die ook elders kunnen gelden. Bijvoorbeeld omdat de provincie wel bevoegd gezag is over 31 andere BRZO-ondernemingen in Brabant, waaronder negen in de gemeente Moerdijk. De vragen zijn dan ook eerder naar aanleiding van de brand dan over de brand. Daarover is de Onderzoeksraad glashelder.
De SP vraagt o.a. naar een oordeel van GS over de landelijke regelgeving. Het achterwege laten van onverwachte controles is geen gril van de gemeente Moerdijk, maar landelijk beleid dat momenteel van kracht is.
Voor Moerdijk wordt een nieuw en veel moderner bestemmingsplan voorbereid. Dat is een goede zaak, maar wel hard nodig want het vigerende plan dateert uit 1993 en dat is 9 jaar te oud. Overigens staat Moerdijk daar niet alleen in. De SP wil een inventarisatie van overjarige bestemmingsplannen met gevaarlijke bedrijven in Brabant. Naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad naar de brand bij Chemie-Pack heeft SP-Statenlid Francy van Iersel vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten:

Lees verder

Pagina's

U bent hier