h

Natuur & milieu in Brabant

29 oktober 2014

Veel plannen en initiatieven tijdens SP avond over hernieuwbare energie

Afgelopen maandag werd er door de SP statenfractie en SP Boxtel een avond georganiseerd over hernieuwbare energie. Iets meer dan 30 mensen luisterde naar de vele plannen en initiatieven op het gebied van duurzaamheid en duurzame energie.

Lees verder
20 oktober 2014

SP spreekt met inwoners Deurne over grondwaterrapport en andere mestzaken

In december 2012 ging een kind bewusteloos onderuit op zijn waterspeeltoestel in het Deurnese recreatiegebied ’t Zandbos en een paar dagen later een monsternemende ambtenaar van het Waterschap ook. In beide gevallen was zwavelwaterstof de boosdoener, het gas met de rotte eieren -geur. Dit zeer giftige gas was met het grondwater mee omhoog gekomen. In besloten ruimtes is dit gas in de afgelopen jaren enkele malen dodelijk geweest. In het vrije veld bleef de concentratie ver onder de dodelijke grens, maar hoog genoeg om zeer vervelend te zijn.
Bovendien gingen er in de zomer van 2013 65 eenden en een heleboel vissen dood in de Heiakkervijver en ook de kastanjebomen langs die vijver legden in korte tijd het loodje.

Lees verder
14 oktober 2014

Openbare avond over hernieuwbare energie in Boxtel

Op 27 oktober organiseert de SP Statenfractie een openbare avond over hernieuwbare energie. Centraal staat de vraag: moet het de kabinet de keuze maken voor schaliegas afwegen tegen plannen voor meer hernieuwbare energie? 

Lees verder
10 september 2014

SP stelt vragen over restanten geneesmiddelen in maaswater

Omroep Brabant berichtte op 1 september 2014 dat er restanten van geneesmiddelen zijn gevonden in de Maas. Omdat het lage hoeveelheden zijn zou het niet schadelijk zijn voor de gezondheid, zo is te lezen in het artikel. Toch pleit RIWA, het internationale samenwerkingsverband van drinkwaterbedrijven die Maaswater gebruiken als bron voor drinkwaterbereiding, ervoor om normen in te stellen voor deze stoffen in drinkwater. Dit om de kwaliteit van het drinkwater te blijven behouden. SP-Statenlid Francy van Iersel heeft naar aanleiding van het artikel vragen gesteld aan GS

Lees verder
2 september 2014

Windpark Kabeljauwbeek Ossendrecht aanvaardbaar plan

De gemoederen lopen soms een beetje op bij het plannen van nieuwe windparken. De SP meent dat het verstandig is om eerst naar het grotere belang te kijken en
daarna naar de afzonderlijke projecten. Windpark Kabeljauwbeek is een

Er zijn drie goede strategische redenen om over te gaan op duurzame energie: fossiele
brandstoffen raken op binnen enkele tientallen tot honderden jaren en voor die tijd gaat de prijs al omhoog; de fossiele brandstoffen die er zijn, zitten vaak bij verkeerde mensen als meneer Poetin en de
Saoedische sjeiks; en de verbranding van fossiele brandstoffen verandert het klimaat.
Het heeft te lang geduurd voor dit besef
in Nederland tot consistent beleid leidde. In september 2013 is hetEnergieakkoord afgesloten, op basis waarvan het percentage duurzame energie in 2023 16% moet zijn (dat is nu 4%). In het akkoord is
bevestigd wat in de aanloop ertoe al afgesproken is, namelijk dat er in 2020 6000 MW windenergie op het land moet staan.

Die taak is over de provincies verdeeld. Brabant moet 470 MW wegzetten, waarvan het merendeel in West-Brabant. “Moet” betekent echt “moet”, want anders neemt het Rijk de uitvoering over.
De gemeenten in West-Brabant hebben op deze situatie geanticipeerd (2011) door zelf
met een bod te komen van 2*100 MW (100 verspreid en 100 langs de A16)
. Dat is daarna afgekaart.

Het project Kabeljauwbeek, voorgedragen door de gemeente Woensdrecht, draaide eerst niet mee in de taakstelling omdat de windmolens op die locatie de defensieradar
van Woensdrecht zouden storen. Dat probleem is in juli 2011 softwarematig opgelost, waardoor het Woensdrechtse plan alsnog aan het pakket is toegevoegd. Ook dat is in 2011 politiek afgekaart.

Zoals wel vaker werden de hoofden heter toen de feitelijke uitvoering van het plan naderbij kwam. “Kabeljauwbeek” betekent vijf hoge turbines van samen 10 tot 12,5 MW. Ze zijn inderdaad hoog: de ashoogte wordt 100 tot 105 m.

Ze staan vlak langs het Schelde-Rijn kanaal dat hier de grens met Belgie vormt. Aan de andere kant van het kanaal begint het Antwerpse havengebied en aan de Nederlandse kant ligt een dunbevolkte polder. De woonkernen liggen aan de andere kant van de A4 op minstens 2 kilometer afstand van de meest oostelijke van de vijf molens. Voor dit soort projecten is een Milieu Effect Rapport nodig (MER). Die is
uitgevoerd en staat met bijlagen op de site van de gemeente Woensdrecht. De boodschap is dat er geen probleem is. Er worden niet op grote schaal vogels en vleermuizen vermoord en om de schaarse
woningen in de buurt niet met teveel slagschaduw op te zadelen, worden drie van de vijf molens 40 uur per jaar stilgezet. Het geluid reikt juridisch tot ca 500 m en voor die tijd is de A4 al een grotere geluidsbron.

Zakelijk beschouwd is het enige probleem met de turbines dat men er tegen aan kijkt, vanuit Nederland met het Antwerpse havengebied op de achtergrond.

De SP is het dan ook niet eens met de milieuvereniging Namiro en heeft moeite met een toonzetting als “windmolens zijn gehaktmolens die op grote hoogte dieren vermorzelen”. Verder meent Namiro in het hoofd van de kolgans te kunnen kijken – “een van de algemeenste in Nederland
overwinterende ganzen” aldus de Vogelbescherming. Die zouden door
de turbines gaan verkassen naar het veldje van de buren.

Het vogelverhaal is niet waar. Dat is wetenschappelijk uitgezocht. Als je goed zoekt, vind je wel eens een dode vogel onder een windturbine. Meestal niet en in elk geval geen stapels lijken. Integendeel. Als alle fossiele centrales door windturbines zouden kunnen worden vervangen, zou dat
wereldwijd 70 miljoen vogels het leven redden. Uit een studie van Mike Barnard in Renew Economy:” Jaarlijks sterven wereldwijd 100 miljoen of meer vogels door tegen ramen te vliegen,
onze lieve huiskatten zijn goed voor 500 miljoen dode vogels per jaar, hoogspanningsdraden voor 174 miljoen, pesticiden voor minstens 74 miljoen en auto's voor 60 miljoen. Windmolens kosten, wereldwijd,
waarschijnlijk 150.000 vogellevens (=0,15 miljoen)”.
Barnard heeft nog meer cijfers, grafieken en verwijzingen naar oorspronkelijke onderzoeksrapporten op
http://reneweconomy.com.au/2012/want-to-save-70-million-birds-a-year-build-more-wind-farms-18274 .

De SP meent dat individuele windenergieprojecten op een zakelijke manier bekeken moet worden. De gangbare MER-procedure is daartoe het middel.
Verder meent de SP dat de financiele afwikkeling met de omwonenden afdoende
geregeld moet zijn. Een eventuele planschadeprocedure moet niet kleingeestig aangepakt worden en omwonenden moeten in de gelegenheid gesteld worden financieel te participeren in het project, waarbij de
coöperatieve vorm bij de SP een streepje voor heeft.

 

Er valt niet aan te ontkomen dat je tegen de windturbines aankijkt. De beste insteek is
een goede ruimtelijke ordening met aandacht voor landschapsarchitectuur.

 

 

Lees verder
15 juli 2014

Oisterwijks congres over bomen

Op zaterdag 6 september wordt in het historisch raadhuis van Oisterwijk een congres georganiseerd over bomen. Deze koningen van de natuur staan de laatste tijd sterk in de belangstelling. Namens de SP is statenlid Francy van Iersel bij deze bijeenkomst aanwezig. 
Lees verder
10 juni 2014

SP wil beter systeem voor smogalarmering

Matige smog door PM10
                In de periode van 11 t/m 14 maart en 31 maart t/m 4 april waren de atmosferische omstandigheden van dien aard, dat de lucht erg vuil was. Het archief van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) geeft aan dat de daggemiddelde PM10 – concentraties (fijn stof) op de verschillende Brabantse meetstations op 13 maart rond de 70μgr/m3 pieken en op 2 april rond de 65 μgr/m3 . De uurgemiddeldes voor NO2 piekten op de verschillende Brabantse meetstations langs drukke straten in de ochtendspits van 13 maart ver boven de 100 μgr/m3. Voor beide stoffen had de Tilburgseweg in Breda de twijfelachtige eer de lijst aan te voeren (PM10 op 13 maart 80 μgr/m3).
De ozon piekte in stedelijk gebied op deze dagen tot boven de 60 μgr/m3.
In het eigen meetsysteem van de gemeente Eindhoven (dat geen deel uitmaakt van het LML) piekte de Eindhovense Mauritsstraat op 2 april op 81 μgr/m3.

Lees verder
3 januari 2014

Vervolgvragen nieuwbouwplannen Den Bogerd in Udenhout

Zowel de antwoorden op eerdere Statenvragen van SP en Groen Links, als de brief van de gemeente Tilburg roepen de nodige vervolgvragen op. Hoewel er veel vragen te stellen zijn bij de keuze van de uitbreidingslocatie, spitsen de vervolgvragen zich toe op de EHS en de Natte Natuurparel. Op 17 december 2013 heeft het college van B&W van de gemeente Tilburg besloten de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan, exploitatieplan en het beeldkwaliteitplan Den Bogerd (gewijzigd) vast te stellen. Op 19 december 2013 ontvingen de indieners van de zienswijzen een brief van de gemeente Tilburg hierover. In deze brief is opgenomen dat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant naar verwachting op 7 januari 2014 besluiten over het verzoek tot herbegrenzing van de EHS. De vervolgvragen van Groen Links en SP moeten meer duidelijkheid geven over de situatie.

Lees verder
12 december 2013

Atoombommen op Volkel; is deze nucleaire erfenis veilig?

De tijd van potsierlijke geheimhouding is voorbij.

Lees verder
1 november 2013

Vragen over de omgang met teerhoudend asfaltgranulaat (TAG)

Inleiding
(In deze tekst is o.a. gebruik gemaakt van de brochure DAG TAG, die de SP-fractie in de Tweede Kamer in oktober 2013 geschreven heeft, en die te downloaden is via de landelijke SP-site)
Tot en met 1990 is in Nederland op veel plaatsen (steenkool)teer als bindmiddel in asfalt gebruikt in plaats van (uit olie afkomstige) bitumen. Vanaf 1 januari 1991 heeft men in de CAO afgesproken geen (steenkool)teer meer te gebruiken voor nieuwe wegen vanwege de giftigheid van dit materiaal. Dat betekende dat teerhoudend asfalt, dat uit renovatie e.d. van oudere wegen afkomstig was, niet meer hergebruikt mocht worden voor de oppervlaktelaag van nieuwe wegen.
Wel was het nog toegestaan dit teerhoudende asfalt in de granulaatvorm (TAG) te gebruiken als funderingslaag voor nieuwe wegen. In 2001 maakte minister van Milieu Pronk ook hier een eind aan. Hij wilde dat alle teerhoudend asfalt uit de keten genomen werd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier