h

Bestuur in Brabant

26 januari 2012

Ron van Zeeland en Ellen Pauel verlaten de SP-fractie

De SP-fractie spreekt haar respect en waardering uit voor het goede werk dat Ron van Zeeland en Ellen Pauel binnen de SP-fractie geleverd hebben. Ellen deed dat gedurende een jaar, Ron gedurende 5 jaar. Beiden hebben zich altijd als loyaal lid van onze partij ingezet.
Naar verwachting zullen op korte termijn Ine Roozen uit Roosendaal en Wouter van der Staak uit Sint Oedenrode Ron en Ellen vervangen.

Lees verder
16 november 2011

SP stemt toch in met renovatie van het provinciehuis.

Op het eerste oog lijkt het nogal wat: 33 miljoen euro voor een verbouwing van het provinciehuis, zeker in deze tijd waarin geld steeds krapper wordt en er overal wordt bezuinigd.
Na het afwegen van alle voor- en nadelen is de SP echter tot de conclusie gekomen dat het om een verantwoorde uitgave gaat.

Lees verder
23 september 2011

Johan van den Hout benoemd als SP gedeputeerde, Francy van Iersel benoemd als Statenlid

Johan van den Hout

Nadat Jules Iding had aangegeven vanwege zijn gezondheid te moeten stoppen als gedeputeerde, heeft de SP-fractie Johan van den Hout voorgedragen als opvolger. In de statenvergadering van vandaag is Johan benoemd. Hij zal de portefeuille Ecologie en Handhaving van Jules overnemen.

Lees verder
9 september 2011

SP biedt PVV woordenboek aan

SP fractievoorzitter Nico Heijmans heeft vandaag tijdens een commissievergadering een woordenboek aangeboden aan de PVV. Volgens Nico Heijmans is het de taak van de partijen die al langer in de Staten zitten om de nieuwere partijen te helpen. De PVV heeft in de afgelopen tijd een aantal keren schriftelijke vragen gesteld over definities. Zo wilden ze de definitie van het woord 'allochtoon' weten en van het woord 'duurzaam'.
"Voor definities hebben we een heel handig instrument, namelijk een woordenboek, u mag natuurlijk vragen stellen zoveel u wilt, maar misschien is dit een signaal om in het vervolg eerst even tot tien te tellen. "

Lees verder
17 april 2011

Regioconferentie SP geeft praktisch unaniem goedkeuring aan deelname college van GS in Brabant.

SP fractievoorzitter Nico Heijmans geeft toelichting op bestuursakkoord
Op zaterdag 16 april heeft de regiconferentie van de SP Noord-Brabant in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch het resultaat van de onderhandelingen van de SP Statenfractie besproken.
Aan de regioconferentie werd deelgenomen door 135 afgevaardigden uit alle Brabantse SP-afdelingen.

Lees verder
14 april 2011

SP tegen reisje naar Lille, PVV stemde in

Anders dan vandaag in het Brabants Dagblad staat, was de SP de enige partij die zich tegen het voorgenomen reisje naar Lille uitsprak bij de vergadering van het presidium op 10 maart jl. De PVV die vertegenwoordigd werd door mevrouw Frijters, zei helemaal niets over het onderwerp en stemde gewoon in. De SP is en blijft altijd kritisch op reizen van de Staten en zal nut en noodzaak van dergelijke reizen altijd aan de kaak blijven stellen.

Lees verder
31 januari 2011

SP wil interpellatie naar aanleiding van uitspraken van gedeputeerde van Heugten.

Naar aanleiding van een publicatie in het Brabants dagblad van 28 januari j.l. onder de titel “Van Heugten laakt VVD en PvdA Brabant”, wil de fractie van de Socialistische Partij een verzoek indienen tot het houden van een interpellatie tijdens de statenvergadering van 4 februari a.s.
Naar de mening van de SP doet een lid van het Brabantse Dagelijks bestuur uitspraken over de provinciale volksvertegenwoordiging en individuele volksvertegenwoordigers in het bijzonder die op zijn minst om nadere uitleg vragen.

Lees verder
18 januari 2011

Emile Roemer en Paulus Jansen bezoeken Moerdijk

Op maandag 17 januari hebben Tweede Kamerleden Emiel Roemer en Paulus Jansen samen met Willemieke Arts namens de SP-Statenfractie een werkbezoek gebracht aan Moerdijk i.v.m. de grote brand bij Chemie-Pack. Er is uitvoerig over de ramp gepraat met bewoners, raadsleden, de locoburgemeester, de brandweer en de gezondheidsdienst.

Lees verder
7 januari 2011

SP vraagt mondelinge toelichting Commissaris over brand Chemie Pack

De SP statenfractie heeft een verzoek ingediend om een mondelinge toelichting over de brand bij Chemie Pack Moerdijk in de volgende commissie Bestuur en Middelen (14 januari a.s.) te krijgen. De vraag is of de commissaris van de Koningin als verantwoordelijke voor veiligheid, een toelichting kan geven over de rol van de provincie in deze en soortgelijke calamiteiten.

Lees verder
30 juli 2010

SP wil onafhankelijke taskforce MSD, Oss

Een zogeheten taskforce is belast met het opzetten van het Life Science Park. Maar er zijn ook werkgroepen die werken aan ideeën hiervoor. Juist in deze werkgroepen krijgt het MSD-personeel straks inbreng. Op welke manier dat precies gaat gebeuren is nog niet helemaal
duidelijk.
De taskforce wordt voorgezeten door MSD directeur Kortlever. De heer Kortlever zit daar ook met een zakelijk belang om ervoor te zorgen dat de af te stoten bedrijfsonderdelen zoveel mogelijk geld opbrengen. Volgens de SP rechtvaardigt dat, mede gezien de financiële inspanningen die door MSD van de overheid gevraagd worden, een onafhankelijke voorzitter. Uitgaande van de juistheid van dit bericht heeft Nico Schouten van de SP Statenfractie Noord-Brabant de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld:

Lees verder

Pagina's

U bent hier