h

Ruimte in Brabant

4 mei 2011

SP stelt vragen over ontwerp-structuurvisie Centrumgebied Groene Peelvallei Deurne en Helmond

De SP-fractie heeft kennis genomen van de “Ontwerp-structuurvisie Centrumgebied Groene Peelvallei” van de gemeenten Deurne en Helmond. Het Centrumgebied Groene Peelvallei ligt tussen Helmond en Deurne en is in het reconstructieplan “De Peel 2005” aangewezen als het “Projectlocatiegebied Toerisme en Recreatie”. De beide gemeenten en het Waterschap Aa en Maas hebben de uitwerking van het Projectlocatiegebied ter hand genomen. Het uitgangspunt daarbij is dat het Centrumgebied Groene Peelvallei een hoogwaardig pakket aan toeristische- en recreatieve voorzieningen biedt binnen een duurzaam landschappelijke en ecologisch raamwerk. De plannen voor dit gebied zijn inmiddels uitgewerkt in een ontwerp-structuurvisie. Voorafgaand aan de structuurvisie is begin 2010 een PlanMER opgesteld, die de basis gevormd heeft voor de gemaakte keuzes in de structuurvisie.

Lees verder
17 december 2010

SP wil meer bescherming in de ruimtelijke ordening

Op 17 december stelde Provinciale Staten na een discussie van bijna 4 jaar de verordening ruimte vast. In dat stuk staan regels en voorschriften waaraan gemeenten zich moeten houden bij bestemmingsplannen, bijvoorbeeld over natuur, landschap en omvang van agrarische bedrijven.

Lees verder
4 mei 2010

Noordwaard: niet buitendijks bouwen

Ron van ZeelandDe SP wil van het provinciebestuur weten wat zij heeft gedaan om de uitspraak van Provinciale Staten om geen kaptaalintensieve bedrijvigheid en permanente verblijfsfuncties toe te staan in buitendijks gebied bij Werkendam. Statenlid Ron van Zeeland vindt dat uit veiligheidsoverwegingen deze plannen in deze vorm niet zouden mogen doorgaan.

Lees verder
20 april 2010

Windmolens: zegen of vloek?


SP-Statenleden Nico Schouten, Wouter van der Staak en Ron van Zeeland zijn samen met fractiemedwerker Ramon Boersbroek op werkbezoek geweest in Halderberge. Ze spraken met vertegenwoordigers van de lokale actiegroep die 1300 handtekeningen verzamelde tegen de plaatsing van 25 windmolens, elk 165 meter hoog.

Lees verder
9 oktober 2009

Drinkwaterbescherming botst met bestemming zware industrie

Nico Heijmans en Ron van Zeeland (resp.voorzitter en woordvoerder water SP-Statenfractie) hebben vandaag een gesprek gehad met voorzitter Rob Prins van de Osse Industriële Kring (OIK). Gespreksonderwerp was het waterwinningsgebied Macharen binnen de Provinciale Milieu Vergunning (PMV).

Lees verder
27 juni 2009

SP wil overzicht Brabantse AWACS-vluchten

Tijdens een bijeenkomst in Tilburg heeft de SP-Statenfractie een aantal belangengroeperingen van omwonenden van de Noord-Brabantse luchtmachtbases bij elkaar gebracht om te bekijken of de krachten en klachten gebundeld kunnen worden. Een inventarisatie van AWACS-vliegbewegingen in Noord-Brabant is de eerste actie.

Lees verder
19 maart 2009

BEËINDIG ‘SOAP’ GEZONDHEIDSONDERZOEK

De SP-fractie in Provinciale Staten van Noord-Brabant heeft met zorg kennis genomen van de uitlatingen van landbouwminister Verburg over het gezondheidsonderzoek & intensieve veehouderij. De provincie zou naar aanleiding hiervan nu al moeten onderhandelen met de reconstructieprovincies om begin april zelf het groene licht voor zo’n onderzoek te kunnen geven.

Lees verder
24 augustus 2008

Vragen aan het College van GS betreffende bouw zorgresorthotel op landgoed Blauwe Hoef

De Statenfractie van de SP heeft het provinciebestuur kritische vragen gesteld over de bouw van een zorgresortcomplex op landgoed de Blauwe Hoef langs de N269 in Hilvarenbeek. De SP vindt dit plan voor omvangrijke, niet in het landschap passende bebouwing een voorbeeld van ongewenste verrommeling van het Brabantse buitengebied. De fractie wil van het college van Gedeputeerde Staten weten of zij van plan is om maatregelen te treffen die de komst van het complex verhinderen. Daarnaast vraagt de SP het college om een inventaris te maken van andere ongewenste bebouwing in het Brabantse landschap en welke maatregelen er mogelijk zijn om die te bestrijden.

Lees verder
23 augustus 2008

SP stelt vragen bij verklaring van geen bezwaar voor landschapscamping Nijnsel

Volgens de openbare besluitenlijst van het college van GS van 1 juli jongstleden hebben GS een verklaring van geen bezwaar verleend aan de gemeente Sint Oedenrode voor de aanleg van een landschapscamping met natuurontwikkeling en logies en ontbijt aan het Bakkerpad ongenummerd te Nijnsel i.h.k.v. artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Lees verder
30 juli 2008

Nu op zoek naar goede plek De Heus

Als het aan SP-statenlid Ron van Zeeland ligt gaan de betrokken overheden samen met De Heus Veevoeders in overleg om een structurele en duurzame oplossing te zoeken voor de vestiging in
's-Hertogenbosch en Ravenstein.
De Heus

Lees verder

Pagina's

U bent hier