h

Ruimte in Brabant

6 november 2014

Provinciale Staten en SP aanvaarden plan N69

Op 31 oktober 2014 hebben Provinciale Staten (PS) het Provinciale Inpassings Plan voor de N69 aangenomen, de weg die nu vanaf de Belgische grens door de dorpskom van  Valkenswaard en Aalst loopt. Daarmee is de verdere taak van PS vooral controlerend geworden. De SP heeft voor de gekozen, omstreden oplossing gestemd en licht haar standpunt toe.
Het is nu aan de direct belanghebbenden of ze nog naar de Raad van State gaan.

Lees verder
12 mei 2014

ANWB: Verkeersveiligheid op provinciale wegen kan verbeterd worden

De ANWB heeft met de EuroRAP-methode de verkeersveiligheid van alle wegen in den lande onderzocht waarvan de provincie beheerder is (zie www.anwb.nl/onderzoekveiligewegen).
De algemene conclusie is dat provinciale wegen 6% uitmaken van het Nederlandse wegennet, maar dat daar 25% van de verkeersslachtoffers vallen. Daarna zijn de resultaten per provincie gepubliceerd, die over NBrabant in april 2014 (onderzoek verkeersveiligheid provinciale
wegen Noord-Brabant).

Lees verder
11 december 2013

Tweede Kamer stelt Ruit om Eindhoven uit en wil andere verkeerswerken

Op donderdag 3 december heeft de Tweede Kamer, bij de bespreking van het Infrastructuurfonds 2014, een motie aangenomen waarin, op zijn minst tijdelijk, pas op de plaats gemaakt wordt inzake de aanleg van de Noordoost-Corridor NOC, beter bekend als de Ruit om Eindhoven.

Lees verder
4 mei 2012

Hoe verder met Heesch-West?

Met de ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein Heesch-West geven de gemeenten
Bernheze, Maasdonk, ’s-Hertogenbosch en Oss invulling aan de opgave uit het Streekplan Provincie
Noord-Brabant (2002) en het Uitwerkingsplan Stedelijke regio Waalboss (Provincie Noord
Brabant, 2004).
In 2006 hebben de gemeenten Maasdonk en Bernheze richting gegeven aan de
ruimtelijke ontwikkeling van het gebied, in de vorm van een Structuurplan Regionaal Bedrijventerrein
Heesch-West (gemeenten Maasdonk en Bernheze, 2006).
Ten oosten van de regio Waalboss staan tot 2015-2020 125 hectare netto bedrijventerrein gepland. Het is bestemd voor ruimte voor extensieve bedrijven in de sectoren industrie, bouw, groothandel en logistiek. Voor heel Waalboss is 75 ha bedrijventerrein (bruto) opgenomen als planningopgave tot 2015. In het Uitwerkingsplan Waalboss hebben Gedeputeerde Staten (GS) er voor gekozen expliciet
een doelstelling op te nemen ten aanzien van zuinig ruimtegebruik.

Lees verder
13 april 2012

Beantwoording van de vragen door de SP over Chemie-Pack en Moerdijk zet aan tot een vervolg.

De provinciale SP heeft, bij monde van woordvoerder Fráncy van Iersel, naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad Veiligheid naar de brand bij Chemie-Pack en naar aanleiding van het rapport “Evenwichtskunst” van de WRR vragen aan GS gesteld over het industrieterrein Moerdijk, over vergelijkbare terreinen elders in Brabant, en over de omgang daarmee vanuit de provincie. OP 27 maart jl. heeft het College van GS deze vragen beantwoord. Echter is de beantwoording van de vragen soms onvolledig of roepen nieuwe vragen op. De SP is dan ook van plan om op het onderwerp terug te komen.

Lees verder
14 maart 2012

Provincie dagvaardt Chemie-Pack

(Persbericht Provincie Noord-Brabant 14 maart 2012) De provincie heeft Chemie-Pack Onroerend Goed BV gedagvaard en daarmee samenhangend conservatoir beslag laten leggen op percelen grond van Chemie-Pack Onroerend Goed BV.

Lees verder
4 mei 2011

SP stelt vragen over ontwerp-structuurvisie Centrumgebied Groene Peelvallei Deurne en Helmond

De SP-fractie heeft kennis genomen van de “Ontwerp-structuurvisie Centrumgebied Groene Peelvallei” van de gemeenten Deurne en Helmond. Het Centrumgebied Groene Peelvallei ligt tussen Helmond en Deurne en is in het reconstructieplan “De Peel 2005” aangewezen als het “Projectlocatiegebied Toerisme en Recreatie”. De beide gemeenten en het Waterschap Aa en Maas hebben de uitwerking van het Projectlocatiegebied ter hand genomen. Het uitgangspunt daarbij is dat het Centrumgebied Groene Peelvallei een hoogwaardig pakket aan toeristische- en recreatieve voorzieningen biedt binnen een duurzaam landschappelijke en ecologisch raamwerk. De plannen voor dit gebied zijn inmiddels uitgewerkt in een ontwerp-structuurvisie. Voorafgaand aan de structuurvisie is begin 2010 een PlanMER opgesteld, die de basis gevormd heeft voor de gemaakte keuzes in de structuurvisie.

Lees verder
17 december 2010

SP wil meer bescherming in de ruimtelijke ordening

Op 17 december stelde Provinciale Staten na een discussie van bijna 4 jaar de verordening ruimte vast. In dat stuk staan regels en voorschriften waaraan gemeenten zich moeten houden bij bestemmingsplannen, bijvoorbeeld over natuur, landschap en omvang van agrarische bedrijven.

Lees verder
4 mei 2010

Noordwaard: niet buitendijks bouwen

Ron van ZeelandDe SP wil van het provinciebestuur weten wat zij heeft gedaan om de uitspraak van Provinciale Staten om geen kaptaalintensieve bedrijvigheid en permanente verblijfsfuncties toe te staan in buitendijks gebied bij Werkendam. Statenlid Ron van Zeeland vindt dat uit veiligheidsoverwegingen deze plannen in deze vorm niet zouden mogen doorgaan.

Lees verder
20 april 2010

Windmolens: zegen of vloek?


SP-Statenleden Nico Schouten, Wouter van der Staak en Ron van Zeeland zijn samen met fractiemedwerker Ramon Boersbroek op werkbezoek geweest in Halderberge. Ze spraken met vertegenwoordigers van de lokale actiegroep die 1300 handtekeningen verzamelde tegen de plaatsing van 25 windmolens, elk 165 meter hoog.

Lees verder

Pagina's

U bent hier