h

Ruimte in Brabant

2 oktober 2015

Herrie rond de A4 bij Heijningen

Foto: SP

SP-Statenlid Tineke Claessens en fractieondersteuner Bernard Gerard hebben een gesprek gehad met leden van de Werkgroep Leefbaarheid Heijningen over de herrie van de A4. Heijningen valt onder de gemeente Moerdijk.

Lees verder
3 april 2015

Overname Reiling, Bedrijventerrein Chijnsgoed wordt Bio Tech Park

Een consortium onder leiding van ondernemer Ruben van Maris van de gelijknamige bedrijvengroep wil het bedrijfsterrein Chijnsgoed (Reiling), ombouwen tot Bio Tech Park Brabant (BTPB). Hiermee komt er een einde aan Reiling. De komende jaren worden enkele tientallen miljoenen euro geïnvesteerd in de productie van (organische) meststoffen en het opwekken van elektriciteit en gas. SP Gedeputeerde Johan van den Hout in het Brabants Dagblad: “De verwachting is dat er een eind kan komen aan een langdurige periode van overlast en incidenten. Wij hebben er vertrouwen in dat de initiatiefnemers de zaken serieus aanpakken en de bedrijfsvoering richten op duurzaamheid, veiligheid en milieuvriendelijke productie.”

Lees verder
10 maart 2015

Protesten tegen de Ruit gaan door

Foto: SP

Foto: SP
Lees verder
10 december 2014

Kamer steunt SP: Geen aanleg Ruit Eindhoven

In de Tweede Kamer is een gezamenlijk voorstel van de SP, PvdA, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en ChristenUnie aangenomen dat ervoor zorgt dat de Ruit Eindhoven onmogelijk wordt gemaakt. In het voorstel staat dat het geld dat bestemd is voor de Ruit Eindhoven zo spoedig mogelijk gebruikt moet worden om de A67, A58 en innovatie te versterken. SP-Kamerlid Farshad Bashir, een van de drijvende krachten achter het Kamervoorstel, is zeer verheugd: 'Dit voorstel komt erop neer dat er geen Rijksgeld voor de Ruit Eindhoven beschikbaar is. Daarmee wordt dit project onmogelijk.

Lees verder
6 november 2014

Provinciale Staten en SP aanvaarden plan N69

Op 31 oktober 2014 hebben Provinciale Staten (PS) het Provinciale Inpassings Plan voor de N69 aangenomen, de weg die nu vanaf de Belgische grens door de dorpskom van  Valkenswaard en Aalst loopt. Daarmee is de verdere taak van PS vooral controlerend geworden. De SP heeft voor de gekozen, omstreden oplossing gestemd en licht haar standpunt toe.
Het is nu aan de direct belanghebbenden of ze nog naar de Raad van State gaan.

Lees verder
12 mei 2014

ANWB: Verkeersveiligheid op provinciale wegen kan verbeterd worden

De ANWB heeft met de EuroRAP-methode de verkeersveiligheid van alle wegen in den lande onderzocht waarvan de provincie beheerder is (zie www.anwb.nl/onderzoekveiligewegen).
De algemene conclusie is dat provinciale wegen 6% uitmaken van het Nederlandse wegennet, maar dat daar 25% van de verkeersslachtoffers vallen. Daarna zijn de resultaten per provincie gepubliceerd, die over NBrabant in april 2014 (onderzoek verkeersveiligheid provinciale
wegen Noord-Brabant).

Lees verder
11 december 2013

Tweede Kamer stelt Ruit om Eindhoven uit en wil andere verkeerswerken

Op donderdag 3 december heeft de Tweede Kamer, bij de bespreking van het Infrastructuurfonds 2014, een motie aangenomen waarin, op zijn minst tijdelijk, pas op de plaats gemaakt wordt inzake de aanleg van de Noordoost-Corridor NOC, beter bekend als de Ruit om Eindhoven.

Lees verder
4 mei 2012

Hoe verder met Heesch-West?

Met de ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein Heesch-West geven de gemeenten
Bernheze, Maasdonk, ’s-Hertogenbosch en Oss invulling aan de opgave uit het Streekplan Provincie
Noord-Brabant (2002) en het Uitwerkingsplan Stedelijke regio Waalboss (Provincie Noord
Brabant, 2004).
In 2006 hebben de gemeenten Maasdonk en Bernheze richting gegeven aan de
ruimtelijke ontwikkeling van het gebied, in de vorm van een Structuurplan Regionaal Bedrijventerrein
Heesch-West (gemeenten Maasdonk en Bernheze, 2006).
Ten oosten van de regio Waalboss staan tot 2015-2020 125 hectare netto bedrijventerrein gepland. Het is bestemd voor ruimte voor extensieve bedrijven in de sectoren industrie, bouw, groothandel en logistiek. Voor heel Waalboss is 75 ha bedrijventerrein (bruto) opgenomen als planningopgave tot 2015. In het Uitwerkingsplan Waalboss hebben Gedeputeerde Staten (GS) er voor gekozen expliciet
een doelstelling op te nemen ten aanzien van zuinig ruimtegebruik.

Lees verder
13 april 2012

Beantwoording van de vragen door de SP over Chemie-Pack en Moerdijk zet aan tot een vervolg.

De provinciale SP heeft, bij monde van woordvoerder Fráncy van Iersel, naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad Veiligheid naar de brand bij Chemie-Pack en naar aanleiding van het rapport “Evenwichtskunst” van de WRR vragen aan GS gesteld over het industrieterrein Moerdijk, over vergelijkbare terreinen elders in Brabant, en over de omgang daarmee vanuit de provincie. OP 27 maart jl. heeft het College van GS deze vragen beantwoord. Echter is de beantwoording van de vragen soms onvolledig of roepen nieuwe vragen op. De SP is dan ook van plan om op het onderwerp terug te komen.

Lees verder
14 maart 2012

Provincie dagvaardt Chemie-Pack

(Persbericht Provincie Noord-Brabant 14 maart 2012) De provincie heeft Chemie-Pack Onroerend Goed BV gedagvaard en daarmee samenhangend conservatoir beslag laten leggen op percelen grond van Chemie-Pack Onroerend Goed BV.

Lees verder

Pagina's

U bent hier