h
Verkiezingsprogramma 2023 Brabant is van ons allemaal!

Verkeer en Vervoer

Noord-Brabant is een grote provincie met ruim 550 kilometer aan provinciale wegen, 520 kilo-meter aan fietspaden, 600 bruggen en viaducten en meerdere vliegvelden. Door de groei van de economie wordt het steeds drukker, vooral het vrachtverkeer groeit snel. De toename van elektri-sche (vracht)auto’s en bussen, maar vooral van zelfrijdende auto’s zal wel het nodige veranderen, maar op dit moment gaat het duurzamer maken van het vervoer nog heel langzaam, te lang-zaam. Dat komt vooral doordat de Rijksoverheid milieuvriendelijk verkeer niet echt stimuleert/faciliteert.

Bij het belangrijke periodieke onderhoud van autowegen, fietspaden en ‘kunstwerken’ (zoals bruggen en viaducten) moet gebruik worden gemaakt van de nieuwste inzichten op het gebied van milieuvriendelijke, duurzame materialen, geluidsreductie en verbetering van de veiligheid. Het fietsbeleid van de afgelopen jaren moet met voldoende budget worden voortgezet.

Bij plannen voor nieuwe wegen pleit de SP er steeds voor om eerst alle andere mogelijkheden, zoals het verbeteren van bestaande wegen, zo goed mogelijk door te rekenen en te realiseren alvorens nieuw asfalt aan te leggen. De druk op de Brabantse wegen wordt door het groeiende vrachtverkeer steeds groter, nog verergerd door de aanleg van grote logistieke centra in het buitengebied. Dat heeft ook meer files tot gevolg. Smart Mobility, goede logistieke planning en een efficiënt OV kunnen meehelpen aan de oplossing van dit probleem. De elektrische fiets kan, meer nog dan nu gebeurt, ingezet worden bij woon-werkverkeer.

De aanleg van de N279 Noord is in de afgelopen periode voltooid. De plannen voor de N279 Zuid zijn in een vergevorderd stadium en zullen de komende jaren worden uitgevoerd. Telkens weer borrelt de oude discussie op om de zogenaamde ‘Ruit om Eindhoven’ alsnog aan te leggen. De SP zegt, samen met het overgrote deel van de regiogemeentes in Zuidoost Brabant, dat de Bereik-baarheidsagenda, zoals die een aantal jaren geleden is afgesproken, moet worden uitgevoerd, met een grote rol voor het OV, de fiets en Smart Mobility. Er wordt geen noord-oost-corridor aangelegd, oftewel er komt geen Ruit om Eindhoven. Ook komt er geen afgeslankte of ‘mini-Ruit’.

Een flink deel van de verkeersproblemen in Brabant speelt op de Rijkswegen, de A58, de A67, de A65, de A2, de A50 en de A59/A27 (Hooipolder). De provincie moet erop blijven aandringen dat het Rijk deze problemen zo goed en zo snel mogelijk aanpakt. Afschaffen van de stoplichten bij Hooipolder en ruimte voor een railverbinding bij het opknappen van de A27 blijven ook op het prioriteitenlijstje staan.

De omschakeling naar elektrische auto’s kan niet zonder een goede laadinfrastructuur in de provincie, dus ook langs de provinciale wegen.

Al gaat er in de toekomst op het gebied van mobiliteit veel veranderen, de komende jaren zal een deel van het openbaar vervoer in Brabant gewoon met bussen plaatsvinden. Het busvervoer in Noord-Brabant valt onder de verantwoordelijkheid van de provincie. Via een concessie voeren commerciële busmaatschappijen, Arriva en Connexxion (Hermes), dit vervoer uit. Voor de SP staat voorop dat dit vervoer goed toegankelijk, breed beschikbaar, veilig én betaalbaar moet zijn. Om dit te bereiken is voldoende geld nodig. Het bedrag dat de provincie van het Rijk ontvangt is al jaren onvoldoende om goed toegankelijk, breed beschikbaar en betaalbaar vervoer te organiseren. Daarom wil de SP incidenteel eigen provinciale middelen toevoegen aan het Rijksbudget voor goed openbaar (bus)vervoer. Bekostiging van het OV moet een Rijkstaak blijven.

Omschakelen op elektrische bussen ligt voor de hand. Het is onacceptabel, dat slecht bezette lijnen, met name in het buitengebied, verdwijnen zonder dat daar een gelijkwaardig alternatief voor de gewone reiziger voor terugkomt. Buurtbussen en andere initiatieven proberen dit gat te dichten met vrijwilligers. Vooral door de toenemende drukte op de weg en de files is het belangrijk dat het openbaar (bus)vervoer meehelpt om dit probleem op te lossen, met name in de spits.

In de praktijk is de hele aanbestedingsprocedure een ‘black box’ voor Provinciale Staten. Wie uiteindelijk de bussen gaat rijden, wordt achter gesloten deuren besloten. Daarom moet, wat de SP betreft, de marktwerking in het busvervoer teruggedraaid worden. Het heeft niet gebracht wat beloofd was: goedkopere kaartjes en meer bussen en buslijnen. Verder staan de arbeidsomstandig-heden van de chauffeurs zwaar onder druk; immers, bezuinigen op personeel betekent meer winst voor de busmaatschappij. Daarnaast zijn de bussen beperkt toegankelijk voor mensen met een beperking. Door de marktwerking wordt dat ten onrechte als kostenpost gezien.

Omdat de Brabantse wegen steeds voller raken, steunt de SP alle goede plannen om de vaarwegen en overslaghavens in Brabant te verbeteren. Het opwaarderen en uitbaggeren van kanalen en sluizen hoort daarbij. Zo kan de binnenvaart een alternatief zijn voor het vrachtverkeer over de weg.

De veerponten aan de grenzen van Noord-Brabant zijn vaak een essentiële schakel in de verbindingen voor fietsers en voetgangers. Daarom dienen zij door (beide) provincies ondersteund te worden, zodat een redelijke exploitatie mogelijk is.

SPOORWEGEN

Met uitzondering van de Maaslijn, waar Brabant samen met Limburg concessieverlener is, beheert de provincie geen spoorlijnen. Brabant kent echter een aantal zeer druk bereden spoorroutes die de komende jaren alleen maar drukker zullen worden, vooral door steeds meer goederenvervoer, maar ook steeds meer personentreinen. De SP vindt goederenvervoer een goede zaak, maar dan moet de veiligheid op en rond het spoor wel gewaarborgd zijn, vooral als het gaat om het vervoer van gevaarlijke stoffen: wij willen veilige treinen, geen gelijkvloerse spoorwegovergangen en dat het beveiligingssysteem ERTMS overal is aangebracht en de veiligheidsmaatregelen bij de omliggende gemeentes en gebouwen op orde zijn. Verder moeten er goede maatregelen genomen worden tegen geluidsoverlast en trillingen. Het Rijk is hier als eerste aan zet, maar de provincie moet haar eigen aandeel hierin zo goed mogelijk uitvoeren.

Het is nog steeds belabberd gesteld met de internationale treinverbindingen van Brabant. Ook hier moet de provincie voortdurend aandacht voor blijven vragen in Den Haag.

Voor de (kleine) vliegvelden Seppe en Budel is de provincie bevoegd gezag. Bij het beheer van deze vliegvelden blijft de SP pleiten voor een terughoudend beleid, zodat de overlast van deze vlieg-velden voor omwonenden niet groter wordt.

Daarnaast is de provincie voor bijna een kwart aandeelhouder van Eindhoven Airport. Dat zal de komende periode spelen, omdat er met name in Zuidoost-Brabant een discussie opgestart wordt over de toekomst van dit zeer snel groeiende vliegveld en vliegen in het algemeen. De geluidsoverlast, luchtvervuiling, aantasting van het klimaat en de beperkingen op het gebruik van de

ruimte rond het vliegveld mogen niet groter worden en moeten zelfs krimpen. Dat kan onder andere door de modernste technieken in te zetten. De SP wil dat de provincie als aandeelhouder deze doelstellingen onderschrijft.

De overlast van starts en landingen van helikopters en drones overal in de provincie neemt toe. Er zijn inmiddels, onder andere op aandrang van de SP, al strengere regels voor helikoptervluchten, maar we gaan de komende tijd volgen of dat wel streng genoeg is.

Pijplijnen ondergronds zijn een ander alternatief voor vervoer over de weg. De aanleg moet wel in goed overleg met gemeentes en bewoners plaatsvinden

ONZE VOORSTELLEN:
 • Mede ter stimulering van het toerisme in Brabant draagt de provincie bij aan het landelijke Fietsknooppuntennetwerk en Wandelnet.
 • Bij onderhoud aan wegen kiest de provincie voor de modernste technieken met betrekking tot veiligheid, geluidsreductie en duurzaamheid.
 • Bij plannen voor nieuwe wegen moet de provincie eerst alle andere mogelijkheden, zoals het verbeteren van bestaande wegen, onderzocht hebben voordat er nieuw asfalt aangelegd wordt.
 • De SP is tegen de aanbestedingsplicht voor het OV en wil een herbezinning hierop.
 • Het landelijke gebied van Brabant moet met betaalbaar OV bereikbaar blijven voor iedereen. Dat geldt ook voor grote bedrijventerreinen en sociale instellingen als scholen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartsenposten.
 • Alle kernen zouden bereikbaar moeten zijn met het OV, op z’n minst twee keer per dag.
 • Aanvullend OV door vrijwilligers mag geen verdringing zijn van regulier werk.
 • Er moet haast gemaakt worden met een provinciebreed snelfietspadennetwerk.
 • Waar nodig moet de provincie het gebruik van de (elektrische) fiets actief stimuleren.
 • De stoplichten bij Hooipolder moeten verdwijnen en langs de A27 moet ruimte blijven voor een toekomstige snelbus of railverbinding.
 • De provincie maakt een nieuw fonds voor medefinanciering van te saneren van gevaarlijke overwegen.
 • De provincie zet de noord-zuid-goederenspoorlijn tussen Rotterdam en Antwerpen weer op de agenda en spant zich in om deze te realiseren.
 • De provincie moet zich inzetten om bij Ravenstein een brug met dubbelspoor te realiseren.
 • De provincie betrekt bewoners in een vroeg stadium bij de aanleg van infrastructuur, dus ook bij de aanleg van pijpleidingen.
 • In de discussie rond Eindhoven Airport kiest de provincie samen met de regio een standpunt voor geluidsreductie, milieu, klimaat en minder overlast voor de directe omgeving.

U bent hier