h
Verkiezingsprogramma 2023 Brabant is van ons allemaal!

Onze Omgeving

De provincie Brabant is een prachtig mozaïek van landschappen. Bossen, heiden en beken liggen tussen landbouwbedrijven. Samen vormen ze een groene oase rond onze dorpen en steden. Afgelopen jaren is mede dankzij de inzet van SP-gedeputeerde Johan van den Hout hard gewerkt aan het herstel van de Ecologische Hoofdstructuur. Brabant is door die inzet de enige provincie die het aaneengesloten netwerk van natuurgebieden op tijd weet te realiseren. Onze gedeputeerde werd niet voor niets in 2014 uitgeroepen tot groenste politicus. Natuur is goed voor dier en plant en tegelijkertijd ook een belangrijke bron van ons voedsel, bouwmateriaal en inkomsten. Daar maakt de SP ook het verschil. Natuur staat niet ver van ons af. Samen met de mensen in het gebied zorgen we voor een mooie dynamiek. Duinboeren langs de Loonse en Drunense Duinen zijn zo’n voorbeeld. Met respect voor de natuur verdienen ze een eerlijke boterham. Kleinschalige landbouw voor regionale markt is daarbij een mooi uitgangspunt.

De natuurontwikkeling is ook belangrijk in het licht van de klimaatverandering. In nauwe samenwer-king met waterschappen en gemeenten bereiden we Brabant voor op veranderingen in het klimaat. Zo geven we rivieren en beken meer ruimte zodat we water beter en langer vast kunnen houden.

De Deltawerken aan de Maas zijn een goed voorbeeld hiervan. Brabant is op de veranderingen voorbereid. Ook dit doen we liefst samen met alle Brabanders. Bijvoorbeeld de Vrienden van het Markdal of De Levende Beerze. Via overlegorganen bepalen Brabanders met verschillende belangen (boeren, natuurbeheerders, natuurliefhebbers) zelf de ontwikkelingen en realiseren die samen met het betrokken waterschap, omliggende gemeenten en de provincie.

Om onze omgeving leefbaar te houden moeten we alert blijven op vervuiling en overlast. Afgelopen jaren is waar nodig hard opgetreden tegen vervuilers. Met name rond stankoverlast gaan we rich-ting een echte doorbraak. Niet de juridische normen zijn wat de SP betreft bepalend maar de echt beleefde overlast door omwonenden. De menselijke maat moet centraal staan en niet de papieren werkelijkheid van milieumanagers, boekhouders en inspecteurs.

Vanaf 2021 is de Omgevingswet van kracht. In voorbereiding daarop stelt de provincie een omgevingsvisie op die gemeenten als voorbeeld kunnen gebruiken voor hun eigen omgevingsvisies. In die provinciale visie is wat de SP betreft de bescherming van natuur, milieu, gezondheid en leefomgeving het uitgangspunt. Daarmee voorkomen we dat uit korte-termijnwinstbejag onomkeerbare schade wordt toegebracht aan wat van waarde is voor nu en in de toekomst.

Tegelijkertijd is het belangrijk om ondernemers in de omgeving de kans te geven hun boterham te verdienen. Slimme combinaties zoals deals voor zonneweiden zijn daarbij een oplossing. Als een boer ervoor kiest om zijn land over 10 of 15 jaar aan de natuur terug te geven, mag hij zijn land tot die tijd maximaal benutten voor duurzame energieopwekking met zonnepanelen. Ook het vervangen van de asbestdaken moet veel meer gecombineerd worden met aanleg van zonnepanelen.

Er is groeiende aandacht voor de ondergrond. Met steeds meer technieken gaan we de grond in, zoals geothermie, drinkwaterwinning, gaswinning en installaties voor warmte- en koudeopslag (WKO). De druk op het ondergrondse milieu wordt groter. Veel technieken gaan gepaard met vervuiling en verstoring van ons grond- en drinkwater. Daar zal de provincie strenger op moeten toezien en handhaven.

Het steeds extremere weer vraagt om maatregelen om de extreme pieken en dalen op te vangen. Hier ligt voor de provincie een belangrijke taak om de regie te nemen. Via de omgevingsvisie kan de provincie daar maximaal op sturen. In het Deltaplan Hoge Zandgronden is hier in de afgelopen periode al een goed uitgangspunt voor ontwikkeld. De droge zomer van 2018 maakte ons er alert op of die plannen wel toereikend zijn. Een nieuwe discussie die in dit kader in ieder geval gevoerd moet gaan worden betreft de grootschalige onttrekking van grondwater voor industrieel en agra-risch gebruik. De grenzen lijken bereikt voor goede grondwaterhuishouding. Op dit vlak is een juiste afstemming tussen waterschap, provincie en gemeenten van groot belang.

Aanpassen aan het klimaat (klimaatadaptatie) gebeurt niet alleen in het buitengebied. Juist in de stad ervaren mensen veel overlast van hitte en droogte. Vergroening en het weghalen van verhar-ding zijn goede oplossingen. Ook het langer vasthouden van water in de stad is belangrijk. De Dommel en Gender in Eindhoven krijgen een nieuw aanzicht en dragen bij aan leefbaarheid. Net als de Mark en Aa of Weerijs in Breda.

SP-gedeputeerde van den Hout heeft de afgelopen jaren hiervoor een flink aantal maatregelen genomen: divers samengesteld bos, vitale bodem, stop op onttrekking van grondwater, groene speeltuinen, aanleggen bergingen, rivierverruiming. Dit moeten we de komende periode voortzetten, anders is het pompen of verzuipen.

Om grip op de grond te houden mag er niet naar schaliegas geboord worden en willen wij geen nieuwe gaswinningsputten. Liever investeren we in fossielvrije energie zoals zon, wind en water. Bij het toepassen van WKO, waarin ook (veel) chemicaliën rondgaan, moeten we goede afspraken maken over het opruimen van verontreiniging en het opruimen van oude installaties.

Brabant komt nog steeds te vaak in het nieuws als het gaat over incidenten bij gevaarlijke bedrijven. Ook afvalverwerkers gaan nog regelmatig in de fout. De provincie moet pleiten voor wetgeving die haar in staat stelt strenger op te treden tegen bedrijven die een loopje nemen met veiligheid of over-last. Nu staan bedrijfsbelangen nog vaak centraal in vergunningen. De omgeving, de mensen die in de buurt van die bedrijven wonen, hebben te vaak het nakijken. Vergunningen met betrekking tot veiligheid en overlast moeten juist de omgeving als uitgangspunt nemen, want die zijn er juist voor om mensen te beschermen. En juist omwonenden hebben veel ervaringskennis.

Regelmatig worden er in Brabant grote hoeveelheden afval van drugslaboratoria gevonden. Het (goed) opruimen hiervan is een kostbare zaak. Het is onaanvaardbaar als toevallige grondeigenaren voor deze kosten zouden moeten opdraaien. De SP blijft daarom pleiten voor een solidariteitsfonds en blijft zich ervoor inzetten dat dit gevuld wordt met criminele drugsgelden waarop beslag wordt gelegd.

De komende jaren wordt asbest steeds actueler. In 2024 moet het van alle daken verwijderd zijn. De provincie moet alles doen wat in haar macht ligt om voor 2024 alle asbest van de daken te verwijderen. Er moeten regelingen komen voor mensen die dat zelf niet kunnen betalen. Dit om illegale dumpingen te voorkomen. Als dat moet worden opgeruimd zijn er veel meer risico’s voor de volksgezondheid en ben je veel duurder uit. Juist de SP heeft een lange traditie op het gebied van asbestbestrijding. Nu het einde van de asbest in zicht komt, mogen we niet verslappen. Omvorming tot zonnedaken, collectieve inkoop van asbestverwijdering en gratis aflevering zijn ingrediënten voor nieuw beleid.

ONZE VOORSTELLEN:

NATUUR

 • Toevoegen van nieuwe natuur zodat afronding van de Ecologische Hoofdstructuur in 2027 gehaald wordt.
 • Meer betrokkenheid van belanghebbenden bij natuurontwikkeling en beheer.
 • Elke binnenstad een graad koeler in de zomer; dit bereiken we onder andere door het vergroenen van stedelijk gebied.
 • Biodiversiteit en natuur in Brabant staat onder druk; de provincie pakt de regie om verdere schade te voorkomen en herstel te realiseren.

KLIMAAT EN MILIEU

 • De provincie pakt de regie in een regionale, gebiedsgerichte aanpak van klimaatmaatregelen.
 • De provinciale omgevingsvisie geeft expliciet aandacht aan klimaatadaptatie en waarborgt dat hier voldoende ruimte voor is.
 • De provincie reserveert voldoende financiële middelen voor het realiseren van de klimaatambities.
 • De provincie biedt zowel financieel als juridisch ruimte voor experimenten met klimaatmaatregelen.
 • De provincie investeert als koploper in nieuwe kansrijke klimaatmaatregelen.
 • Er komt een actieplan voor het opruimen van oude installaties voor warmte- en koudeopslag.
 • We bevorderen het verwijderen van asbest, met name in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen.
 • De provincie zet zich in voor het terugdringen van niet-recyclebaar plastic (verpakkingsmateriaal).
 • De vervuiling houdt niet op bij de grenzen van onze provincie. We zetten in op interprovinciaal beleid om de grensgebieden goed in het vizier te hebben. De Maas mag niet vervuild worden met plastic, accu’s en andere rotzooi doordat er vervuild slib uit België wordt gestort in plassen die gedicht moeten worden.

GRIP OP DE GROND

 • Geen nieuwe gaswinning in Brabant en we bouwen de bestaande gaswinning zo snel mogelijk af.
 • Geen (proef)boring naar schaliegas.
 • Een moratorium op grootschalige nieuwe grondwateronttrekking.

VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING

 • Omgevingsdiensten moeten voldoende middelen krijgen om hun toezichts- en handhavingstaak goed uit te kunnen voeren. Wie denkt dat dat duur is, moet eens de rekening van een ramp bekijken.
 • De provincie maakt een deltaplan voor de aanpak van de slechte lucht-, water- en bodemkwaliteit.
 • Het samenwerkingsverband Samen Sterk in Brabant (SSiB) moet uitgebreid worden.
 • De Taskforce die achter drugscriminaliteit aan gaat moet een vaste plek krijgen in Brabant.
 • De SP pleit voor meer mogelijkheden voor de provincie om bestuurlijke boetes op te leggen.
 • De SP blijft pleiten voor een solidariteitsfonds voor het opruimen van gedumpt drugsafval en blijft zich ervoor inzetten dat dit gevuld wordt met criminele drugsgelden waarop beslag is gelegd.

U bent hier