h
Verkiezingsprogramma 2023 Brabant is van ons allemaal!

Ons Bestuur

Het bestuur van Brabant moet als kernwaarden hebben: integriteit, openheid en bereikbaarheid. Het bestuur van de provincie Brabant dient vooral dienstbaar te zijn aan de Brabantse bevolking. Dat betekent natuurlijk niet dat elke Brabander altijd zijn of haar zin kan krijgen, maar wel dat elke Brabander een eerlijke kans krijgt om mee te praten, mee te denken en zoveel mogelijk mee te beslissen.

Provinciale besturen, niet alleen dat van Brabant, zijn voor veel mensen onzichtbaar. De meeste mensen hebben geen enkel idee van wat die provincie nou eigenlijk doet. Je kunt je hierbij neerleggen, of je kunt proberen hierin verandering te brengen. De SP is van mening dat we als provincie veel meer onder de mensen zouden moeten zijn. Dat kan zeker bij onderwerpen als de Omgevingswet en gemeentelijke herindelingen, maar denk vooral ook aan de energietransitie: een onderwerp bij uitstek om ‘de boer’ mee op te gaan. Daarvoor moeten we een provinciebestuur hebben dat bereid is uit het provinciehuis te komen en dat het aandurft om mensen mee te laten beslissen.

Helaas heeft Brabant naast heel veel positieve kanten ook een wat minder mooie kant, namelijk de (drugs)criminaliteit. Bestrijding hiervan is natuurlijk een taak van de Rijksoverheid. De provincie moet veel meer druk uitoefenen op het Rijk voor meer agenten en meer rechercheurs om criminaliteit aan te pakken. Het gevoel van veiligheid is ontzettend belangrijk voor mensen, het hoort echt bij de eerste levensbehoeften. Ondanks dat het een Rijkstaak is, vindt de SP dat de provincie bereid moet zijn om financieel bij te springen om een dam op te werpen tegen de criminaliteit. Wij zijn ervan overtuigd dat het merendeel van de Brabanders het zou toejuichen als we een deel van het geld, dat de provincie aan de verkoop van Essent heeft overgehouden, hieraan zouden besteden. Nu lopen we te vaak achter de feiten aan. In nieuw beleid moet er veel meer preventief opgetreden worden.

Ook buiten Brabant vinden veel ontwikkelingen plaats die hun weerslag hebben op het leven van Brabanders: denk aan OV-verbindingen, milieu, natuur, water, energie, ecologie. Daarom moeten we onze (politieke) invloed ook buiten Brabant doen gelden.

Brabant is een rijke provincie. Het geld dat via de verkoop van Essent is binnengestroomd heeft daar vooral aan bijgedragen. Maar dit geld is en blijft wel gemeenschapsgeld, geld van de Brabander. De provincie moet zich dan ook maximaal inspannen om aan de mensen duidelijk te maken wat er met dit geld gebeurt, hoe het wordt uitgegeven en waaraan het wordt uitgegeven. Dit moet vooral gebeuren op een duidelijk en voor iedereen te begrijpen wijze.

ONZE VOORSTELLEN:

BESTUUR

 • Daar waar mogelijk wordt de Brabantse bevolking zoveel mogelijk betrokken bij besluitvorming. De provincie maakt daarom meer werk van directe inspraak via referenda, hoorzittingen en zogenaamde e-participatie (via internet). De mogelijkheid tot het houden van een provinciaal referendum staat hoog op de agenda.
 • Er kan alleen sprake zijn van gemeentelijke herindelingen wanneer een meerderheid van de bevolking van de afzonderlijke betrokken gemeenten hier, via een referendum, mee instemt. Als de betrokken gemeenten niet willen overgaan tot het houden van een referendum zal de SP haar standpunt baseren op uitspraken van de gemeenteraad van die gemeente en onderzoeken naar draagvlak door derden, maar vooral ook op eigen onderzoek onder de bevolking. De provincie mag nooit druk uitoefenen op gemeenten om hen een bepaalde richting op te sturen.
 • Er is ruimte voor experimenten met nieuwe democratische bestuursvormen op lokaal en regionaal vlak. Door de toenemende taken van gemeenten worden steeds meer zaken via gemeenschappelijke regelingen regionaal opgepakt. Denk bijvoorbeeld aan de jeugdzorg. De democratische controle op deze regelingen laat te wensen over en leidt daardoor tot een democratisch gat. Zeker gemeenteraden van kleinere gemeenten, maar ook die van grotere steden, verliezen het zicht op deze taken en kunnen praktisch geen invloed meer uitoefenen. Er moeten daarom experimenten komen met bovengemeentelijke regio’s die gemeentegrensoverschrijdende taken krijgen, maar wel direct door de bevolking worden gekozen. Hierbij mag niet getornd worden aan de gemeentelijke autonomie. Dit zou zelfs op termijn kunnen betekenen dat afschaffing van de provincie moet worden overwogen.
 • Commissievergaderingen, Statenvergaderingen en bijeenkomsten van het presidium zijn openbaar. Openbaarheid is het uitgangspunt voor het bestuur van Brabant. Die openbaarheid geldt ten opzichte van de inwoners van Brabant, maar ook ten opzichte van de media. Te vaak moeten er WOB-procedures worden gevoerd om stukken openbaar te krijgen en te vaak worden deze procedures tot het einde gevoerd en worden termijnen overschreden.
 • Gedeputeerden en Provinciale Staten gaan sober om met gemeenschapsgeld als het gaat om eigen voorzieningen.
 • Naast het openbaar maken van functies en nevenfuncties maken de leden van Provinciale Staten ook bekend of zij aandelen hebben in bedrijven met belangen in Brabant.
 • Commissarissen van de Koning dienen te worden gekozen door de leden van Provinciale Staten.
 • De commissaris van de Koning en de leden van Gedeputeerde Staten mogen uitsluitend maatschappelijke nevenfuncties vervullen, waar zij ten hoogste een reële onkostenvergoeding voor krijgen. De nevenfunctie mag niet leiden tot belangenverstrengeling, zelfs niet tot de schijn daartoe.
 • De provincie voert een niet-discriminatiebeleid en stelt dito eisen aan gesubsidieerde instellingen.
 • Noord-Brabant wordt niet samengevoegd met een andere provincie.
 • Mogelijkheden van ondertiteling bij video’s op de provinciale website worden onderzocht.
 • De provincie heeft een beperkt aantal kerntaken, maar voor de SP zal dit geen argument zijn om zich ten aanzien van serieuze (maatschappelijke) problemen afzijdig te houden. Ondanks dat zorg, woningbouw, criminaliteit, veiligheid, armoede en volksgezondheid niet onder de kerntaken vallen, zal de provincie zich niet afzijdig houden als er op deze terreinen grote problemen zijn.

FINANCIËN

 • Voor organisaties en instellingen die subsidie krijgen van de provincie is de norm van de topinkomens het maximaal inkomen van een gedeputeerde. Dit wordt in de subsidieverordening geregeld.
 • De opcenten motorrijtuigenbelasting worden niet verhoogd, behoudens de inflatiecorrectie.
 • Afgelopen jaren is er een stop geweest op de indexatie van alle provinciale uitgaven. Deze stop heffen we deze komende bestuursperiode op.
 • De provincie maakt passend gebruik van Europese gelden en fondsen, er wordt geen project bedacht alleen omdat we daarmee geld kunnen binnenhalen. De SP is tegen het nodeloos rondpompen van middelen in Europa.
 • Facilitair personeel komt weer in loondienst bij de provincie.
 • De provincie is terughoudend in het aangaan van publiek-private samenwerking waar de lasten vaak voor de gemeenschap zijn en de lusten voor het bedrijfsleven.
 • De provincie gaat niet op zoek naar een hoog rendement op haar kapitaal door risicovol te gaan beleggen.
 • Noord-Brabant blijkt van alle provincies het meeste geld uit te geven aan catering. De provincie dient uiteraard haar gasten gastvrij te ontvangen; maaltijden en dergelijke dienen van goede kwaliteit en duurzaam te zijn. Desondanks moeten in de nieuwe bestuursperiode de kosten van de catering beperkt worden.

U bent hier