h

Verkeer en vervoer

Voor de inwoners en de economie van Brabant is het belangrijk dat de provincie goed bereikbaar is
en dat de verbindingen in Brabant zelf goed functioneren. De provincie is direct verantwoordelijk
voor het openbaar stads- en streekvervoer en voor het provinciale wegennet. Van het Rijk
ontvangt de provincie voor deze taak jaarlijks een bedrag, maar dit bedrag is de afgelopen jaren
steeds minder geworden. Dit gaat de komende jaren zo door, terwijl de eisen aan openbaar
vervoer en wegen steeds groter worden, met name op het gebied van duurzaamheid, veiligheid,
toegankelijkheid, luchtkwaliteit en (geluids)overlast.

Door de nieuwe aanbesteding zal het busvervoer vanaf 2015 in een groot deel van Brabant de
komende 8 a 10 jaar door één vervoerder worden uitgevoerd. Het wordt begin 2015 duidelijk of een
fijnmazig, betaalbaar netwerk met voldoende frequentie voor alle reizigers in Brabant
beschikbaar blijft. Dit is belangrijk voor hen die geen auto kunnen of willen rijden en dus van het
OV afhankelijk zijn. Verder gaat de komende periode ook de verantwoordelijkheid voor het
busvervoer in Zuid-Oost-Brabant van het SRE naar de provincie.

Een deel van de gelden uit de verkoop van Essent is in 2010 bestemd als extra investering in het
provinciale wegennet. De verbreding van de N279 Noord is al in gang gezet en de plannen voor de
N69 zijn in een vergevorderd stadium. De SP blijft bij de N69 de vinger aan de pols houden tot het
hele proces is afgerond.

De plannen voor de Ruit wijzen wij vooralsnog af. Ze lossen de verkeersproblemen in de regio
Eindhoven-Helmond niet op, vernielen waardevolle natuur en kosten onverantwoord veel geld.
Bovendien is er in de regio steeds minder steun voor de plannen. Inmiddels zien steeds meer
mensen, dat meer asfalt in deze tijd een achterhaalde oplossing voor verkeersproblemen is. Er is
meer mogelijk via slimme , duurzame oplossingen voor files. Alternatieven via OV, (elektrische )
fiets en goederenvervoer over water en het spoor kunnen en moeten een grotere rol spelen . De
“Brainportregio” moet hier door innovatieve oplossingen , zoals moderne verkeersinformatie- en
geleidingssystemen haar naam waar maken.

Door de steeds verdergaande invoering van ICT in de mobiliteit worden allerlei nieuwe
mogelijkheden in snel tempo toegankelijk, zoals verkeersinformatie in real time, individuele
reisadviezen voor automobilisten en OVgebruikers, geleidingssystemen, beter
beladingsmanagement ( geen lege vrachtwagens laten rijden!), e.d. De provincie moet hier zwaar
op inzetten met als bonus, dat veel minder geld voor nieuwe wegen nodig is. Het is iets waarin Brabant
voorop kan lopen en een voorbeeld voor anderen kan zijn. Verder vermindert de focus op
regionale productie en consumptie de druk op wegen en maakt de provincie minder kwetsbaar
voor (negatieve) economische ontwikkelingen op wereldschaal.

Ondanks het feit, dat het Rijk er hoofdzakelijk voor verantwoordelijk is, probeert de provincie het
vervoer via het spoor te stimuleren door financieel bij te dragen aan goede randvoorwaarden en
bijvoorbeeld aan het Nachtnet, de Maaslijn en nieuwe stations. Daarbij moet de onveiligheid en de
overlast van de drukte op het spoor voor omwonenden met name door het goederenvervoer
bestreden worden. Sanering van onveilige overwegen en overlast in de vorm van geluid en
trillingen moet zo spoedig mogelijk plaatsvinden. Voor de lijn Vught-Boxtel wordt een plan metm
verdiepte ligging uitgewerkt, maar ook de problemen in West-Brabant moeten samen met Rijk en regio
worden opgelost bijvoorbeeld met de Robellijn.. We vinden het een gemiste kans, als het Rijk geen
rekening houdt met een toekomstig spoortracé langs de A27, Breda-Utrecht

In 2015 vindt voor Eindhoven Airport de evaluatie van de eerste fase van de Alderstafel plaats. De
provincie Noord-Brabant is mede-eigenaar van het vliegveld. Op voorhand wordt geprobeerd de
openingstijden op te rekken, een bedreiging voor de nachtrust van omwonenden. De evaluatie
mag geen wassen neus zijn, want uit GGDonderzoek blijkt, dat veel meer mensen overlast
ondervinden dan er vooraf berekend was ook komen er steeds meer klachten binnen. De regionale
vliegvelden Seppe (Breda International Airport) en Budel( Kempen Airport) vallen onder het
bevoegd gezag van de provincie.

De SP vindt wandelen en fietsen in onze provincie zeer belangrijk, omdat: wandelen en
fietsen bijdragen aan onze doelstellingen in het vergroten van de sportparticipatie, het versterken
van de (vrijetijds-)economie, het beleven van natuur en het stimuleren van duurzame vormen van
verplaatsing.

 

Onze voorstellen:

 

 • Bereikbaarheid in landelijk gebied moet worden gewaarborgd door een betaalbaar systeem van reguliere buslijnen, buurtbussen, regiotaxi en andere (innovatieve) vormen van aanvullend OV, waarbij de inspraak van gemeentes goed geregeld is.
 • HOVplannen moeten zo snel mogelijk worden uitgevoerd, m.n. HOV Noord-Oost-Brabant.
 • Een goedkoop abonnement voor jongeren onder de 18 moet na een positieve evaluatie worden voortgezet. De provincie bevordert dat middelgrote en grote bedrijven bedrijfsvervoersplannen maken. Daarin worden thuiswerken, gespreide werktijden, gebruik van (elektrische )fiets en OV en het financieel aantrekkelijk maken ervan gestimuleerd. De provincie geeft zelf het goede voorbeeld.
 • Aanvullend OV door vrijwilligers mag geen verdringing zijn van regulier werk.
 • De provincie moet in de komende jaren de aanbevelingen uit het ANWB=plan over de veiligheid van Brabantse wegen gaan uitvoeren en daarbij de grootste knelpunten het eerst aanpakken.
 • Het bestaande beleid om elektrische en hybride auto’s te faciliteren, moet met kracht worden voortgezet en uitgebreid. Onderzoek naar technische verbetering van elektrische auto’s moet ondersteund worden. Dit geldt ook voor elektrische (brom)fietsen. Ook hier geeft de provincie het goede voorbeeld.
 • De Ruit om Eindhoven-Helmond wordt (voorlopig) niet aangelegd. Eerst worden andere, duurzame manieren om bestaande knelpunten op te lossen toegepast. In samenspraak met de bevolking, lokale bestuurders en ondernemers van Veghel wordt een plan ontwikkeld voor het oplossen van de verkeersproblematiek daar en uitgevoerd.
 • De landelijke bijdrage van het Rijk voor de Ruit wordt ingezet voor (mede)financiering van regionale verkeersknelpunten en verbeteringen aan de A58, A67, A50 en A270.
 • Komomleidingen moeten alleen worden aangelegd, als ze echte problemen in het centrum oplossen en niet weer meer nieuwe problemen veroorzaken.
 • De provincie steunt actief de verbeteringen aan de Brabantse kanalen voor goederenvervoer over water.
 • De provincie blijft stevig investeren in wandel- en fietspaden. Het provinciale fietsprogramma fiets in de versnelling dat het gebruik van de (elektrische )fiets stimuleert moet voldoende geld krijgen om dat beleid voort te zetten.
 • De provincie maakt een fonds voor medefinanciering van te saneren gevaarlijke overwegen.
 • Na gebleken positieve evaluatie moet de Nachttrein worden voortgezet.
 • De provincie moet blijven lobbyen voor nieuwe stations en verbetering/opwaardering van de spoorverbindingen met België en Duitsland.
 • Geen uitbreiding van vluchten na elven en vóór 08 uur in het weekend op Eindhoven Airport, tenzij hierover in de evaluatie met omwonenden overeenstemming wordt bereikt( bijv. door stillere vliegtuigen).
 • Door metingen controleert de provincie, of de geluidsoverlast rond Seppe en Budel binnen de toegestane grenzen blijft.
 • De provincie zorgt voor goed bereikbare meldpunten voor overlast van vliegverkeer en voor klachten over het OV.

U bent hier