h

Natuur en Milieu

De groene kwaliteiten van Brabant zijn niet alleen belangrijk voor flora en fauna, maar ook voor
onze inwoners. Groen is een belangrijke vestigingsfactor voor buitenlandse bedrijven. De natuur is in Brabant de grootste bezoekerstrekker en meest gebruikte vrijetijdsinvulling. Brabant heeft twee gezichten. Het ene is dat van een mooie provincie, waar mensen graag wonen en werken. Het andere gezicht is niet zo fraai.

In de afgelopen periode zijn enkele grote problemen duidelijk zichtbaar geworden: de enorme schaalvergroting in de landbouw met al haar gevolgen voor mens, dier en milieu, de ongewenste groei van bedrijventerreinen, problemen in de handhaving van milieuoverlast, overlastgevend (militair) vliegverkeer, een nog verder teruggelopen biodiversiteit, de aantasting van landschap, rust en ruimte. Tegelijkertijd kwamen mensen in verzet. Ze willen wat te vertellen hebben over hun dorp of stad, straat of erf. En bovendien zijn deze mensen voor een actieve en optredende provincie. De strijd die ze voeren levert ze ook veel kennis op, vaak meer dan menig bestuurder of ambtenaar. Die kennis door ervaring wordt onvoldoende gewaardeerd, maar maak wel pijnlijk duidelijk dat het niet alleen maar over ‘emoties ’gaat. De mensen in de omgeving weten heel goed wat er aan de hand is met de glastuinbouw, de varkensstallen, bedrijventerreinen en transportbewegingen, de vervuilde lucht, de geluidsoverlast en de aantasting van landschap en natuur.
Wat is nu de rode draad bij die grote problemen en de strijd voor verbetering? Bijna altijd is er sprake van (belangen)tegenstellingen. Tussen één of enkele bedrijven en de gemeenschap, tussen uit de hand gelopen landbouwontwikkeling en een gezonde natuur, tussen korte termijnwinst versus lange termijnschade, tussen gemeentebesturen die cliëntelistisch zijn en mensen die eerlijkheid en handhaving verwachten, tussen projectontwikkelaars en mensen die jaren op een betaalbare woning moeten wachten. De SP vindt dat de provincie vooral een beschermende rol moet spelen, zeker als het gaat om de natuur, landbouw en bedrijventerreinen. De SP is voor een actieve en optredende provincie en niet voor een terugtredende passieve.
Het is nodig dat de handhaving versterkt wordt en dat (waar nodig) er voldoende capaciteit is voor
integrale controles, waarbij een aantal overheidsdiensten samenwerken.

Bewoners van stedelijke gebieden klagen steeds meer over geluidsoverlast door vliegtuigen,
treinen, auto’s, industrieterreinen, evenementen. Te veel geluid is slecht voor de gezondheid.
Water is de bron van alle leven en gebrek aan schoon drinkwater wordt in de toekomst naar
verwachting wereldprobleem nummer een. De SP vindt dat er meer aandacht moet uitgaan naar
bescherming van (en soms tegen) water.
Onze voorstellen:

 • De Ecologische Hoofdstructuur(EHS) dient te worden afgemaakt.
 • In 2016 wordt landelijk het natuurbeleid geëvalueerd. Als daaruit blijkt dat het huidige investeringsniveau onvoldoende is om de natuurdoelstellingen te halen, zal dit ook in Brabant tot bijstellingen moeten leiden.
 • Burgers, gemeenten, instellingen en bedrijven moeten nog meer betrokken worden bij natuurbeheer.
 • De provincie gaat zich actief inzetten tegen de plezierjacht.
 • Met betrekking tot jacht en schadebestrijding wordt een terughoudend maar realistisch beleid gevoerd. Het faunafonds wordt geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Voor de Big Five (wilde zwijnen, edelherten, wisenten, otters en lynxen) worden leefgebieden ingericht.
 • Natuurbeheer moet nog meer dan nu een plek krijgen in het beleid voor infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling (woningbouw, industrieterreinen).
 • Natuur-en milieueducatie voor scholen en particulieren wordt weer door de provincie opgepakt.
 • Betere afstemming met België over luchtkwaliteit in de grensstreek en het beheer van grensoverschrijdende waterlopen en waterlozingen.
 • In 2017 wordt nergens in Brabant meer gif gebruikt bij onkruidbestrijding op verhardingen en op sportterreinen. Landbouwers worden ondersteund in het zoeken naar alternatieven voor giftige bestrijdingsmiddelen.
 • Alleen uitbreiding wateronttrekking boeren en industrie indien noodzaak is aangetoond en alternatieve methoden zuinig watergebruik zijn benut.
 • Betere handhaving op illegale wateronttrekkingen.
 • Instellen bemeteringssysteem alle grondwateronttrekkingen en inzichtelijk maken hoeveel daadwerkelijk onttrokken wordt.
 • De SP brengt het grondwatersysteem in kaart.
 • De provincie steunt, binnen haar mogelijkheden initiatieven, die gericht zijn op afvalloos werken (cradle to cradle).
 • Lasten diverse categorieën watergebruikers in relatie brengen tot daadwerkelijk waterverbruik.
 • De verbetering van de ecologie en de waterkwaliteit die in de Biesbosch noodzakelijk zijn en gedeeltelijk al in gang gezet, moeten worden voortgezet. Brabant moet zich daarom inzetten voor het uitvoeren van het zogenaamde Kierbesluit voor het Haringvliet.
 • De provincie blijft een actieve rol spelen in het Deltaprogramma.
 • Meer aandacht en maatregelen om verdroging van de natuur tegen te gaan.
 • De provincie heeft een voorbeeldfunctie en verduurzaamt gebouwen en wagenpark en stimuleert milieuverantwoorde, streekgebonden producten.
 • De provincie moet gemeenten die klimaatneutraal willen worden, ondersteunen.
 • De provincie streeft naar strakkere reglementering van inzet van gewasbeschermingsmiddelen vooral ten aanzien van neonicotinoiden.
 • Het project Schoon Water moet na 2015 verlengd en versterkt worden.
 • De provincie evalueert de uitwerking van de onlangs genomen initiatieven ten gunste van bijen en neemt indien nodig nieuwe initiatieven.
 • De provincie steunt lokale initiatieven om de luchtkwaliteit te monitoren en in verband te brengen met lokaal gezondheidsbeleid.
 • De SP vindt dat de ambities hoog moeten zijn als het gaat om de bestrijding van geluidsoverlast langs wegen, spoorwegen enz.

U bent hier