h

Cultuur en samenleving

Brabant is een mooie provincie om in te wonen, werken en om te bezoeken en kent een rijke cultuur
en historie. Brabant is zogezegd een culturele hotspot. Denk bijvoorbeeld aan de tal van uitingen in de
kunst, muziek, theater en film en de hoeveelheid aan evenementen. Wij zien een taak voor de
provincie weggelegd om deze cultuuruitingen mede te ondersteunen.

Uit haar rijke geschiedenis komt divers cultureel erfgoed voort. De SP wil niet alleen aandacht
besteden aan religieus erfgoed maar ook aan industrieel en andersoortig erfgoed. Een
vooraanstaande historische plek is bijvoorbeeld Nationaal Monument Kamp Vught en Barak 1B (de
Molukse barak). De SP ziet gratis toegang hiertoe voor iedereen als groot goed.
Verder dient iedereen in staat te zijn om musea te bezoeken. De provincie ondersteunt nu alleen
het Noordbrabantsmuseum, wat de SP betreft zouden ook andere belangrijke musea zoals het
Brabants Natuurmuseum en het Museum voor religieuze kunst ondersteund kunnen worden.
Verder stimuleert de provincie dat Brabantse musea één dag in de maand gratis toegankelijk zijn.

Gezondheid

Iedereen dient gelijkelijk recht te hebben op bescherming van zijn gezondheid en op toegang tot
een hoogwaardige gezondheidszorg. Dat is een kwestie van beschaving en bovendien een
onmisbare investering in de toekomst. Omdat gezondheid alles van doen heeft met de leef- en
werkomgeving, opvoeding, opleiding en voeding, moet erop worden toegezien dat mensen zich
ongeacht hun sociale positie gezond kunnen ontwikkelen.
Voorkomen is beter dan genezen. Daarom horen in een goede zorg voor de gezondheid, preventie en
vroegtijdige opsporing van gezondheidsbedreigende situaties een hoofdrol te spelen. De SP ziet hier
een taak weggelegd voor de Provinciale Raad voor Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg
(PRVMZ).

Verder dient de provincie het gevaar op zoönosen als belangrijk criterium mee te nemen in de
ruimtelijke ordening. Zoönosen zijn infectieziektes overgedragen van dieren op mensen zoals
bijvoorbeeld Q-koorts en mond-en-klauwzeer.

Leefbaarheid

In sommige delen van Brabant is sprake van krimp van de bevolking. De bevolkingskrimp biedt
zowel kansen als bedreigingen. Een belangrijke taak van de provincie voor de komende jaren wordt
het opvangen van de gevolgen van de vergrijzing, ontgroening en de krimpende economie.

De rol van de provincie is dikwijls een aanjagende. Zij is verantwoordelijk voor het afstemmen van
projecten, het ontwikkelen en bundelen van goede ideeën en contacten tussen gemeentes met als
doel de kleine kernen leefbaar te houden. Denk bijvoorbeeld aan het behouden van praktische
zaken zoals de dorpswinkel, pinautomaat en bushalte maar ook behoud van de dorpsschool, de
(wijk-) verpleegkundige en kinderopvang.

Sport

De provincie zorgt ervoor dat er voldoende sportgelegenheden zijn voor iedereen. De SP is van
mening dat de breedte- en gehandicaptensport voorrang dienen te krijgen op de topsport. Door
ieder de kans te geven om te sporten, en zodoende de eigen talenten te ontwikkelen, voedt dit de
Brabantse topsportsector. De provincie bevordert schoolzwemmen.

Onze voorstellen:

 • De provincie speelt een actieve rol in het behouden en / of herbestemmen van cultureel erfgoed.
 • De provincie stimuleert dat Brabantse Musea een dag per maand gratis toegankelijk zijn.
 • De toegang tot Nationaal Monument Kamp Vught blijft gratis en toegang tot Barak 1B wordt gratis.
 • We stimuleren scholen tot museum- en theaterbezoek en het leren kennen van verschillende kunstvormen van en door jongeren.
 • Om musea voor scholen toegankelijker te maken, vormen we een fonds om het vervoer te faciliteren.
 • Projecten in kunst en cultuur worden gestimuleerd door de provincie.
 • Alle jongeren tot 18 jaar krijgen een cultuurpas, tevens bibliotheekpas. De provincie stelt hiervoor geld beschikbaar.
 • In het kader van preventief jeugdbeleid moedigt de provincie de amateurkunst onderjong eren aan, bijvoorbeeld door oefenruimte voor bandjes en mogelijkheden voor optredens te subsidiëren als gemeenten hiertoe niet in staat zijn.
 • De provincie is een bondgenoot van de gemeente in het leefbaar houden van kleine kernen en wijken in steden.
 • Breedte- en gehandicaptensport krijgen voorrang op topsport.
 • De provinciale steunfuncties blijven we kritisch volgen op nut en noodzaak.

U bent hier