h

Bestuur.

Het bestuur van Brabant moet als kernwaarden hebben: Integriteit, openheid en bereikbaarheid.
Daarnaast gaat het bestuur sober om met gemeenschapsgeld als het gaat om eigen voorzieningen. Daar waar mogelijk wordt de Brabantse bevolking zoveel mogelijk betrokken bij besluitvorming. De mogelijkheid van het houden van een provinciaal referendum staat hoog op de agenda. Brabant heeft de tweede grootste economie van Nederland en veel internationale bedrijvigheid binnen zijn grenzen.
Ook buiten Brabant vinden veel ontwikkelingen plaats die hun weerslag hebben op het leven van
Brabanders: denk aan openbaar vervoer verbindingen, milieu, natuur, water, energie, ecologie.

Onze voorstellen:

 • Commissarissen van de Koning dienen te worden gekozen door de leden van ProvincialeStaten.
 • De Commissaris van de Koning en de leden van Gedeputeerde Staten mogen uitsluitend maatschappelijke nevenfuncties vervullen, waar zij ten hoogste een reële onkostenvergoeding voor krijgen. De nevenfunctie mag niet leiden tot belangenverstrengeling, zelfs niet tot de schijn daartoe.
 • Er kan alleen sprake zijn van gemeentelijke herindelingen wanneer een meerderheid van de bevolking van de afzonderlijke betrokken gemeenten hier, via een referendum, mee instemt. Er is ruimte voor experimenten met nieuwe bestuursvormen op lokaal en regionaal vlak.
 • De provincie voert een niet – discriminatiebeleid en stelt dito eisen aan gesubsidieerde instellingen.
 • De provincie maakt meer werk van directe inspraak via referenda, hoorzittingen en zogenaamde e-participatie (via internet).
 • Er komt de mogelijkheid tot het houden van provinciale referenda.
 • Commissievergaderingen, statenvergaderingen en bijeenkomsten van het presidium zijn openbaar. Openbaarheid is het uitgangspunt voor het bestuur van Brabant. Die openbaarheid geldt naar de inwoners van Brabant, maar ook ten opzichte van de media. Te vaak moeten er WOB- procedures worden gevoerd om stukken openbaar te krijgen en te vaak worden deze procedures tot het einde gevoerd en worden termijnen overschreden.
 • Voor leden van provinciale Staten en leden van GS is soberheid het uitgangspunt.
 • Voor organisaties en instellingen die subsidie krijgen van de provincie is de norm van de topinkomens het maximaal inkomen van een gedeputeerde. Dit wordt in de subsidieverordening geregeld.
 • Noord-Brabant wordt niet samengevoegd met een andere provincie.
 • De opcenten motorrijtuigenbelasting worden niet verhoogd, behoudens de inflatiecorrectie.
 • De provincie maakt passend gebruik van Europese gelden en fondsen, er wordt geen project bedacht alleen omdat we daarmee geld kunnen binnenhalen.
 • Facilitair personeel komt weer in loondienst bij de provincie.
 • De provincie is terughoudend in het aangaan van publiek/private samenwerking waar de kosten vaak voor de gemeenschap zijn en de lusten voor het bedrijfsleven.
 • Mogelijkheden van ondertiteling bij video’s op de provinciale website worden onderzocht.
 • Het bestuur voert een dialoog met burgers en organisaties met als doel de belasting van het
 • milieu in algemene zin te verminderen.
 • De provincie doet actief aan internationale samenwerking met Brussel, de Vlaamse regio,
 • België in het algemeen en indien relevant met andere regio’s in het buitenland.
 •  De provincie gaat niet op zoek naar een hoog rendement op haar kapitaal door risicivol te gaan beleggen, maar houdt het op staatsobligaties met triple-A status of schatkistbankieren.
 •  Helaas worden er in Brabant regelmatig grote hoeveelheden afval van drugslaboratoria gevonden. Het (goed)opruimen hiervan is een kostbare zaak. De provincie blijft zich ervoor inzetten dat deze kosten uit criminele drugsgelden waarop beslag wordt gelegd wordt betaald. Zolang dat niet zo is, zorgen provincie en gemeenten voor een solidariteitsfonds waaruit dit betaald kan worden. Het is onaanvaardbaar als toevallige grondeigenaren voor deze kosten zouden moeten opdraaien.

U bent hier